ประเภทผู้ใช้ : บุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป
หัวข้อการประเมิน คะแนน
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ประสิทธิภาพการทำงานขของระบบ
1. ความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งาน
2. สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย
3. การจัดวางองคืประกอบของเว็บเพจดูง่ายและสวยงาม
4. ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจต่างๆ
คุณภาพและความปลอดภัยการให้บริการ
5. ความถูกต้องของการคำนวณผลลัพธ์ สมบูรณ์ ครบถ้วน
6. ระบบความปลอดภัยสำหรับการใช้งานระบบ
7. สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา
8. แสดงความผิดพลาดได้อย่างชัดเจนเพื่อให้สะดวกต่อการแก้ไข
สิ่งอำนวยความสะดวก
9. การออกแบบภาพกราฟฟิก มีความชัดเจน เหมาะสม
10. มีที่อยู่สำหรับติดต่อผู้ดูแระบบอย่างชัดเจน
11. คู่มืออธิบายการใช้งานสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย
12. มีระบบการป้องกันความผิดพลาดจากผู้ใช้
ข้อเสนอแนะ