:: หากท่านติดปัญหาสามารถแจ้งปัญหามาที่ กองมาตรฐาวิชาการและประกันคุณภาพ ::
 
   
ค้นหา :   
วันที่ :
ถึง
   คณะ/หน่วยงาน :  
   
จำนวน 10 กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วันที่ เวลา ชื่อกิจกรรม สถานที่ประธาน/ผู้บรรยายหน่วยงานที่จัด
25/5/2558 - 25/5/2558 13.30 - 16.00ประชุมอนุมัติผลการเรียน ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา?ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์-
25/5/2558 - 25/5/2558 15.00 - 17.00ประชุมเพื่อทบทวนข้อมูลในการจัดทำสรุปผลการประเมิน ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและ?พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา?ยสถาบันวิจัยและ?พัฒนา คณะครุศาสตร์-
26/5/2558 - 27/5/2558 09.30 - 17.30การพัฒนาโจทย์การวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ตำบลวาวี อ.แม่สราวย จ.เชียงรายสถาบันวิจัยและ?พัฒนา คณะครุศาสตร์-
26/5/2558 - 26/5/2558 13.30 - 16.00ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา?ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์-
26/5/2558 - 26/5/2558 14.00 - 16.00การนำเสนอระบบซอฟแวร์ ณ ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง สำนักงานอธิการบดี 1 มหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์-
5/6/2558 - 5/6/2558 08.30 - 16.30กิจกรรมอบรมเสริมทักษะการเขียนรายงานการวิจัยภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและ?พัฒนา คณะครุศาสตร์-
6/6/2558 - 7/6/2558 08.30 - 16.30ปฐมนิเทศบุคลากรสายผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2557 ปุณยมันตรา รีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายอธิการบดี , ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง , ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล , ผศ.นารี จิตรรักษา , อ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ ผอ.กองบริหารงานบุคคลกองบริหารงานบุคคล-
 
หน้าที่
1/2     >> Select Page No. [ 1 - 2 - ] <<