:: หากท่านติดปัญหาสามารถแจ้งปัญหามาที่ กองมาตรฐาวิชาการและประกันคุณภาพ ::
 
   
ค้นหา :   
วันที่ :
ถึง
   คณะ/หน่วยงาน :  
   
จำนวน 3 กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วันที่ เวลา ชื่อกิจกรรม สถานที่ประธาน/ผู้บรรยายหน่วยงานที่จัด
28/4/2558 - 30/4/2558 9.00 - 17.00อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ ( Business Intelligence : BI) โดยใช้ Rapid miner ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (Training Room) ชั้น 3 โซนทิศใต้ อาคารยุพราชวิทยมงคลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะครุศาสตร์-
29/4/2558 - 29/4/2558 10.00 - 12.00ประชุมผู้ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับคณะ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสงคณะครุศาสตร์-
6/6/2558 - 7/6/2558 08.30 - 16.30ปฐมนิเทศบุคลากรสายผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2557 ศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายอธิการบดี , ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง , ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล , อ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลกองบริหารงานบุคคล-
 
หน้าที่
1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<