:: หากท่านติดปัญหาสามารถแจ้งปัญหามาที่ กองมาตรฐาวิชาการและประกันคุณภาพ ::
 
   
ค้นหา :   
วันที่ :
ถึง
   คณะ/หน่วยงาน :  
   
จำนวน 7 กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วันที่ เวลา ชื่อกิจกรรม สถานที่ประธาน/ผู้บรรยายหน่วยงานที่จัด
11/3/2558 - 11/3/2558 09.30 - 10.30ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานจัดการศึกษา ห้องเอื้องสายหลวง สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกองบริหารงานบุคคล-
11/3/2558 - 11/3/2558 10.30 - 11.00ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ห้องเอื้องสายหลวง สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกองบริหารงานบุคคล-
11/3/2558 - 11/3/2558 11.00 - 11.30ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานสนับสนุน ห้องเอื้องสายหลวง สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกองบริหารงานบุคคล-
11/3/2558 - 11/3/2558 11.30 - 12.00ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ห้องเอื้องสายหลวง สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกองบริหารงานบุคคล-
17/3/2558 - 17/3/2558 13.30 - 16.00ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องโบตั๋น สำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกองบริหารงานบุคคล-
8/4/2558 - 8/4/2558 9.00 - 12.00อบรม CEO เรื่อง แนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ห้องโบตั๋น สำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกองบริหารงานบุคคล-
7/5/2558 - 8/5/2558 08.30 - 16.30ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ กองบริหารงานบุคคล-
 
หน้าที่
1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<