:: หากท่านติดปัญหาสามารถแจ้งปัญหามาที่ กองมาตรฐาวิชาการและประกันคุณภาพ ::
 
   
ค้นหา :   
วันที่ :
ถึง
   คณะ/หน่วยงาน :  
   
จำนวน 7 กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วันที่ เวลา ชื่อกิจกรรม สถานที่ประธาน/ผู้บรรยายหน่วยงานที่จัด
25/7/2557 - 25/7/2557 08.00 - โครงการวันคลินิคภาษาไทย ลานกิจกรรมคณะมนุายศาสตร์อาจารย์คันธา กรองแก้วคณะมนุษยศาสตร์
25/7/2557 - 25/7/2557 08.00 - โครงการวันภาษา ลานกิจกรรมคณะมนุายศาสตร์อาจารย์คันธา กรองแก้วคณะมนุษยศาสตร์
25/7/2557 - 25/7/2557 08.00 - 16.30โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ลานกิจกรรมคณะมนุายศาสตร์อาจารย์คันธา กรองแก้วคณะมนุษยศาสตร์
26/7/2557 - 26/7/2557 08.00 - 21.00โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชฏัชเชียงรายอ.พรเทพ สุวรรณศักดิ์คณะมนุษยศาสตร์
27/7/2557 - 27/7/2557 08.00 - 16.00โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 คณะมนุษยศาสตร์ อ.วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์คณะมนุษยศาสตร์
30/7/2557 - 31/7/2557 08.00 - 16.00โครงการอบรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน อาคารมิตรภาพไทย - จีน มหาวิทยาลัยราชฏัชเชียงรายคณะมนุษยศาสตร์
30/7/2557 - 30/7/2557 08.00 - 16.00โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา อาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตร์อ.สิริกันยา ดาวิไลคณะมนุษยศาสตร์
 
หน้าที่
1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<