:: หากท่านติดปัญหาสามารถแจ้งปัญหามาที่ กองมาตรฐาวิชาการและประกันคุณภาพ ::
 
   
ค้นหา :   
วันที่ :
ถึง
   คณะ/หน่วยงาน :  
   
จำนวน 1 กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วันที่ เวลา ชื่อกิจกรรม สถานที่ประธาน/ผู้บรรยายหน่วยงานที่จัด
3/9/2557 - 3/9/2557 8.30 - 16.30งานดนตรี กวี ศิลป์ ศิลปิน อ้ายจรัล มโนเพ็ชร ลานกิจกรรม ชั้น1 อาคารยุพราชวิทยมงคลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หน้าที่
1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<