:: หากท่านติดปัญหาสามารถแจ้งปัญหามาที่ กองมาตรฐาวิชาการและประกันคุณภาพ ::
 
   
ค้นหา :   
วันที่ :
ถึง
   คณะ/หน่วยงาน :  
   
จำนวน 8 กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วันที่ เวลา ชื่อกิจกรรม สถานที่ประธาน/ผู้บรรยายหน่วยงานที่จัด
30/11/2557 - 1/12/2557 05.00 - 18.00ประกวดขับร้องเพลงจีนระดับอุดมศึกษา ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 27 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็กเจ้าพระยา กรุงเทพฯคณะมนุษยศาสตร์
1/12/2557 - 1/12/2557 09.00 - 12.00ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สาย ก) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์" ห้องมณีไตรรงค์ สำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองอธิการบดี (ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง , ผศ.นารี จิตรรักษา)กองบริหารงานบุคคล
2/12/2557 - 2/12/2557 12.30 - 21.45ประชุมพัฒนาระบบกลไกการดำเนินงานในแต่ละด้านของหน่วยงาน ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
4/12/2557 - 5/12/2557 06.00 - 19.00อบรมค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านเทอดไทยคณะมนุษยศาสตร์
6/12/2557 - 6/12/2557  - โครงการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
9/12/2557 - 10/12/2557 08.00 - 16.30การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์โปรแกรมภาษาตะวันตก โรงแรมปุณยมันตรา รีสอร์ท ดอยตุงเชียงรายคณะมนุษยศาสตร์
15/12/2557 - 15/12/2557 08.00 - 16.10ประชุมเพื่อพัฒนาระบบกลไกและจัดทำแผนการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
 
หน้าที่
1/2     >> Select Page No. [ 1 - 2 - ] <<